Klinikken

Klinikken

Når du kommer første gang på klinikken, vil du blive taget imod af vores sekretær Lene, som vil oprette dig i vores patientkartotek. Hun vil derfor spørge efter det gule sygesikringskort, så husk at medbringe dette.

Har du en sundhedsforsikring der betaler behandlingerne, så medbring bekræftelse herpå. Du kan eventuelt maile den til os på mail adressen kontakt@fysionygade.dk.

Derudover skal du medbringe et lagen eller stort badehåndklæde til brug ved behandlingen.

Husk at meddele os hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, så sender vi automatisk regningen til Danmark.

Åbningstider

Mandag – Torsdag 08.00 – 17.00

Fredag 08.00 – 14.00

Weekend & helligdage Lukket

Afbud

Er du forhindret i at komme til en aftalt behandlingstid eller til holdtræning, skal du melde afbud senest kl. 18.00 dagen før behandlings datoen.

Du kan ringe afbud på telefon 8682 4292. Vi har telefontid hverdage fra kl. 8.00 – 12.00.

Udenfor vores telefontid er du velkommen til at lægge din besked om afbud eller du kan sende en e-mail til kontakt@fysionygade.dk

Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves et gebyr på kr. 307,95

Tilskudsmuligheder

Den offentlige sygesikring. Lige nu betaler den offentlige sygesikring ca. 40% af regningen, når du er henvist af lægen. Denne afregning sker helt af sig selv. De resterende 60% skal du selv betale.

Sygeforsikringen “Danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen ” Danmark ” får du tilskud herfra. Klik her.

Medicinkort

Hvis du har medicinkort fra kommunen, betaler kommunen den procentdel af regningen, der svarer til din personlige tillægsprocent, som står på dit heldbredskort.

Forsikringer og sundhedsforsikringer

Hvor forsikringerne tillader det, har vi mulighed for at afregne direkte med dit forsikringsselskab. Vi skal blot have modtaget en skriftelig accept fra dit forsikrings selskab, at de dækker behandlingsudgifterne.

Vederlagsfri fysioterapi

En del patienter med en kronisk lidelse, som medfører et svært fysisk handicap, kan få gratis fysioterapeutisk behandling. Om et handicap berettiger til “vederlagsfri” behandling afhænger af meget strikse regler, som din læge eller fysioterapeut kan oplyse dig om.

Når du er omfattet af ordningen for “vederlagsfri” behandling, behandlingen gratis for dig.

Genoptræningsplan

Er du blevet opereret eller undersøgt på et sygehus og har fået en genoptræningsplan, betaler kommunen for din genoptræning.

Akut fysioterapi

En akut tid til behandling
Har du pga. pludseligt opstået smerter eller funktionsnedsættelse brug for hurtig behandling hos fysioterapeut?

Du kan undgå venteliste ved at kontakte klinikken og få en akut tid.

En akut tid kræver ikke lægehenvisning. Der gives dog ikke sygesikringstilskud.
Er du medlem af Sygeforsikringen ”Danmark”, så kan du modtage tilskud herfra.
Nogle forsikringer dækker også ved behandling uden lægehenvisning. Du kan kontakte dit forsikringsselskab, og få information i forhold til hvordan du er dækket.

Du finder Sygeforsikringen ”Danmark” her.

Persondatapolitik

Fysioterapi og Træning Nygade 1B 8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 42 92

Læs her hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, som vi får i forbindelse med din behandling hos os.

Velkommen som patient på Fysioterapi og Træning, Nygade 1B, www.fysionygade.dk
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Book tid
kontakt@fysionygade.dk